Klubber

DBgF's vedtægter beskriver at man kan være enkelt medlem af forbundet og så kan backgammonklubber optages.

§3. MEDLEMSKAB
1. Som medlemmer i DBgF kan optages enkeltmedlemmer og backgammonklubber i og uden for Danmarks grænser.
2. Ansøgning om optagelse som medlem skal ske til DBgF. Indmeldelse som enkelt medlem foretages her: Bliv medlem.
3. Ved ansøgning om optagelse som klub skal ansøgningen bilægges vedtægter, oplysning om kontaktperson, bestyrelse og medlemsliste, ligesom bestyrelsen kan indkalde evt. andet materiale, som den måtte finde nødvendigt. Indmeldelse som klub sker ved kontakt til sekretariatet på mail: info@dbgf.dk 
4. Optagelse af en klub kan kun ske, såfremt den pågældende klubs vedtægter klart foreskriver et krav om, at klubbens bestyrelse er medlemmer af DBgF, og såfremt vedtægterne i øvrigt er i overensstemmelse med DBgF's regler og vedtægter. Link til DBgF's vedtægter.

Klubber kan deltage med hold i holdturneringen.

Åbne klubber og Lukkede klubber samt dem midt i mellem
DBgF sondrerer mellem åbne klubber (som er åben for optagelse af nye medlemmer) samt lukkede klubber (som ikke er åben for optagelse af nye medlemmer). Hvis en klub endnu ikke har taget stilling til om det er en åben klub eller en lukket klub så er den p.t. placeret i kategorien andre klubber.

Åbne klubber Vest for Storebælt. Oversigt over åbne klubber Vest for Storebælt.
Åbne klubber Øst for Storebælt. Oversigt over åbne klubber Øst for Storebælt.

Lukkede klubber Vest for Storebælt. Oversigt over lukkede klubber Vest for Storebælt.
Lukkede klubber Øst for Storebælt. Oversigt over lukkede klubber Øst for Storebælt.

Andre klubber Vest for Storebælt. Oversigt over andre klubber Vest for Storebælt.
Andre klubber Øst for Storebælt. Oversigt over andre klubber Øst for Storebælt.

Krav til klubber jvf. DBgF's vedtægter
§3.3:
Ved ansøgning om optagelse som klub skal ansøgningen bilægges vedtægter, oplysning om kontaktperson, bestyrelse og medlemsliste, ligesom bestyrelsen kan indkalde evt. andet materiale, som den måtte finde nødvendigt.
§3.4: Optagelse af en klub kan kun ske, såfremt den pågældende klubs vedtægter klart foreskriver et krav om, at klubbens bestyrelse er medlemmer af DBgF, og såfremt vedtægterne i øvrigt er i overensstemmelse med DBgF's regler og vedtægter.
§4.1.1: Alle klubber, der er medlem af DBgF, er berettigede til at stille hold til DM for Hold.
§4.2.e: At indsende eventuelle ændringer i den pågældende klubs vedtægter til godkendelse i DBgF. Såfremt ændringerne måtte være vedtaget uden DBgF’s forudgående godkendelse, kan DBgF’s bestyrelse stille krav om ændringer som forudsætning for klubbens forbliven som medlem af forbundet.
§4.2.f: På forlangende at stille generalforsamlingsreferat, godkendt regnskab og medlemsliste for den pågældende klub til rådighed for DBgF’s bestyrelse.

Eksempel på standard vedtægter for backgammonklubber
§1: Navn og hjemsted
§2: Formål og organisation
§3: Medlemskab
§4: Eksklusion
§5: Bestyrelsen
§6: Kontingent
§7: Regnskab og revision
§8: Generalforsamling
§9: Ekstraordinær generalforsamling
§10: Vedtægtsændringer
§11: Opløsning
§12: Tegning og hæftelse

Eksempel på standardvedtægter (PDF).Standard Vedtægter DBgF (klubber PDF).
Word udgave fremsendes ved henvendelse til sekretariatet.

Generelle bemærkninger vedr. foreninger (eller klubber som vi kalder det).
Der findes ingen generel lovgivning, der kræver, at en forening/klub skal have vedtægter, eller at vedtægterne skal have et bestemt indhold. Men i praksis bør alle foreninger/klubber have vedtægter. Det vigtigste argument er ofte såfremt en forening/klub ønsker at søge adgang til brug af kommunale lokaler. Her skal det være en forening/klub som har et sæt vedtægter som skal være vedtaget på en stiftende generalforamling. Det kan godt opleves som et større formelt arbejde der skal laves, men såfremt der ønskes adgang til offentlige lokaler, offentlig anerkendelse samt mulige offentlige tilskud så skal der etableres en forening/klub med vedtægter og der skal afholdes generalforsamlinger, oprettes en bestyrelse samt laves et årsregnskab. 

Overordnede krav til foreninger/klub

 • Mindst fem medlemmer.
 • Medlemmerne har indgået en aftale om foreningens formål (oftest som vedtægter)
 • Medlemskredsen veksler.
 • Medlemmerne betaler kontingent for at finansiere foreningens aktiviteter.

Vi anbefaler, at jeres forenings vedtægter blandt andet siger noget om:

 • Foreningens formål.
 • Hvem, der kan være medlemmer af foreningen.
 • Hvem, der leder foreningen.
 • Hvem, der tegner foreningen.
 • Hvordan foreningen opløses.
 • Hvad formuen skal gå til, hvis foreningen opløses.

Foreningens vedtægter bør som minimum forholde sig til følgende emner:

 • Formål.
 • Hjemsted.
 • Optagelsesbetingelser (eksklusion)
 • Kontingent.
 • Generalforsamling.
 • Bestyrelse.
 • Regnskab.
 • Tegningsregler.

DGI - har gode råd og vejledninger
Idrætsforeninger og andre medlemsforeninger bør have gennemarbejdede, opdaterede vedtægter. Derfor har DIF og DGI sammen lavet nogle standardvedtægter, der kan tilpasses efter behov. Alle skabeloner er til inspiration, men de er udarbejdet, så de også kan bruges, som de er. Skabelonerne kan bruge som værktøj, når foreningen stiftes, og når foreningen ønsker at justere eller opdatere sine vedtægter.
Side om skabelon til standardvedtægter (DGI).

En generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Det er her fundamentet i form af vedtægter, valg, ansvar og økonomi bestemmes. De beslutninger, en generalforsamling vedtager, kan bestyrelsen ikke senere ændre. Det er på generalforsamlingen, at medlemmerne har indflydelse på hvem, der skal sidde i bestyrelsen. Det er også her medlemmerne har mulighed for at blive hørt og få forslag behandlet, og det er her bestyrelsen skal stå til regnskab for årets aktiviteter.  Der findes to typer generalforsamlinger: Den ordinære og den ekstraordinære. Den ordinære holdes typisk en gang om året, når regnskabsåret er slut, og ofte er tidspunktet og dagsorden fastlagt i vedtægterne. Den ekstraordinære kan holdes på et hvilket som helst tidspunkt af året. Dagsordenen består af det eller de punkter, som de (bestyrelses-)medlemmer, der har indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling, ønsker behandlet.
Side om vedtægter og generalforsamling (DGI).

DGI - bliv medlem
DGI består af 14 landsdelsforeninger. Din forening kan søge om optagelse i den landsdelsforening, der dækker den kommune, hvor din forening hører hjemme.

Et medlemskab giver adgang til tilbud og fordele, der gør det nemmere at være forening og foreningsleder i Danmark. Dyk ned i fordele for DGI's medlemsforeninger her.

Når I som forening bliver medlem af en af DGI's landsdelsforeninger, får I ud over tilbud om idrætsaktiviteter, kurser og uddannelse en håndfuld fordele, som gør det nemmere at drive jeres forening. Det er for eksempel:  

 • En forsikringspakke gennem Idrættens Forsikringer.
 • Mulighed for konsulenthjælp og foreningsrådgivning, når jeres forening får brug for rådgivning og sparring.
 • Adgang til at søge tilskud i de puljer, der aktuelt findes i DGI og mulighed for at opnå rabatter, der kan gøre hverdagen lettere for jeres forening.
 • Mulighed for at bestyrelsesmedlemmer, trænere og instruktører kan modtage DGI's magasin Udspil direkte i postkassen seks gange om året. Udspil har fokus på foreningsudvikling, nye tendenser inden for idræt og motion og nyheder om træning, krop og sundhed.

Sekretariatet i DBgF bistår gerne
Spørgsmål vedr. foreninger/klubber kan rettes til forbundets sekretariat e-mail: info@dbgf.dk 
Sekretariatsleder Erik Sommer, Mobil: 31 53 02 61.
Henvendelser til sekretariatet sker bedst som mail henvendelser.

 

DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund